Idegen nyelvek oktatása Finnország iskoláiban. 376.levél 

Finnországi levél hazámból Finnországból szülőhazámba Magyarországra  

Kedves Olvasók!  

Magyar körökben nagy az érdeklődés a finn iskolarendszer iránt, nem egyszer minden szempontból követendő példaképként említve az itteni oktatást.  Kétségtelen tény azonban, hogy sehol sem tökéletes minden és itt is vannak bizonyos szervezési átalakítások utáni problémák, különösen azóta, mióta fény derült a Finnországban tanuló iskolások közötti nagy szintkülönbségekre.  

Van azonban egy olyan terület, melyet követendő példaként állítanék sok ország elé és ez az idegen nyelvek oktatása a finn iskolákban.  

Egy kis háttér 

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a világ nagy országaiban lakók nem beszélnek idegen nyelveken. Minél nagyobb egy ország, annál kevesebb az igény idegen nyelvek megtanulására még akkor is, ha a kérdéses országban nagy százalékban élnek idegen nyelveket anyanyelvként beszélők Ilyen országok egy hivatalos nyelvet ismernek el-a többség nyelvét.  

Minél kisebb egy ország, annál többen beszélnek idegen nyelveket. A kis országokban beszélt nyelvek közül több is hivatalos nyelvként szerepel, gondoljunk csak az európai országok közül Svájcra és Belgiumra. Ide sorolható Finnország is, hivatalosan két nyelvű – finn és svéd nyelvű ország. 

Az utóbbi évtizedek globalizációja hatással van az egyes országok nyelv-politikájára is, egyre több az olyan munkahely, ami idegen nyelvet használ munkanyelvként. Mégis vannak olyan országok, ahol egyetemi diplomát is lehet szerezni kizárólag anyanyelvi nyelvtudással. 

Mai levelemben Finnország iskolában alkalmazott idegen nyelvek tanításáról tájékozódhatnak a kedves olvasók. Finnországban vannak idegen nyelven oktató iskolák is, azok nem tartoznak mai levelem témakörébe. 

Finnország iskoláiban az első idegennyelv oktatása az első osztályban kezdődik.

Milyen idegen nyelveket oktatnak finn iskolákban? 

A gyakoribb idegen nyelvek: angol, második finnországi nyelv: svéd vagy finn, német, francia, orosz, spanyol, olasz és kínai. 

Első, kötelező idegen nyelv: A1–nyelv 

legáltalánosabban az angol. Vannak olyan iskolák – közel sem minden iskola ilyen – ahol a fent említett nyelvek közül is lehet választani első idegen nyelvet.  A szülök az első iskolaév kezdete előtti tavasszal döntenek a választott nyelvről. Hogy milyen nyelveket lehet választani az adott iskolában, arról az iskola tájékoztatja a szülőket. Kívánatos, hogy a szülök beszélgessenek a leendő iskolással a választandó nyelvről, annak fontosságáról és a nyelvet illető kérdőívet a gyermekükkel együtt töltsék ki. A választott A1 idegen nyelv tanulása kötelező.  

Itt említem meg, hogy finn szülök nem veszik rossz néven, hogy gyermekük zsenge kortól kezdve idegen nyelvet is tanul és eszükbe sem jut, hogy ebből a tantárgyból felmentést kérjenek az iskolától vagy az oktatási rendszertől.  

Önkéntes idegen nyelv: A2- nyelv  

Ez olyan idegen nyelv, amit a 3.4.vagy 5. osztályban kezdenek el a tanulók. A nyelv választása az oktatást megelőző iskolaév tavaszán történik. A választható nyelv járások és az ottani iskolák szerint változik, lehet angol, német, francia, svéd, orosz, spanyol vagy olasz.  

Rendkívül fontosnak tarják a nyelv választásának idején a szülök és gyermekük beszélgetését a lehetséges választás előtt. Ez azért is fontos, mert a nyelvtanulás csak akkor sikeres, ha a tanuló érdeklődik az új idegen nyelv iránt. Figyelembe veendők azok a tapasztalatok, melyek az első, a kötelező idegen nyelv tanulásához kapcsolódnak.  

Ilyen nyelvoktatás akkor kezdődik egy iskolában, ha a kérdéses iskola által meghatározott számú tanuló választja ugyanazt az A2 nyelvet. Több helyen több iskola is együtt működik azért, hogy a megfelelő létszámú csoport megalakulhasson.  

Mindenki részére új nyelv: B 1 nyelv 

A finn általános iskolák 6.osztályában elkezdődik az ország másik hivatalos nyelvének a svéd nyelvnek az oktatása azon tanulók részére, akik nem kezdték el már korábban A nyelvként a svédet.  

A svédül oktató általános iskolákban ez a finn nyelv minden olyan tanuló részére, aki nem kezdett finnül tanulni az alsóbb osztályokban.  

Mellékelten a jobb érthetőség kedvéért egy kis kép a kb. 47 000 lakosú város: Hyvinkää iskoláiban választható és tanított idegen nyelvekről 

 A1: kötelező idegen nyelv, A2:önkéntes idegen nyelv, B1=második hazai nyelv (finn v. svéd), B2 = felsöbb (6.-9.) osztáyokban önként választott idegen nyelv, B3 = gimnáziumban kezdődő önkéntes idegen nyelv. ( ranska=francia, saksa=német, venäjä=orosz, espanja=spanyol, ruotsi=svéd, englanti=angol,latina=latin, tai=vagy)

 Kedves Olvasók! 

A fenti rendszer azt jelenti, hogy azok, akik elvégezték a finnországi kötelező, 9 osztályos általános iskolát már évek óta tanulnak idegen nyelveket. Ezzel magyarázható az, hogy már fiatal gyerekek is folyékonyan és jól tudnak legalább egy, de inkább két idegen nyelvet is.  

Nyelvoktatás a gimnáziumokban  

Kötelezően: Finnország gimnáziumaiban a finn vagy svéd anyanyelven kívül kötelező, két idegen nyelvet tanulni. Ez azt jelenti, hogy a finn anyanyelvűeknek kötelező a svéd nyelv és még egy idegen nyelv, a svéd anyanyelvűek pedig a kötelező finn nyelven kívül tanulnak még egy idegen nyelvet. 

Önkéntesen: lehet még több nyelvet is választani és nem ritkaság, hogy valaki az anyanyelvén kívül még három idegen nyelvből is tesz érettségi vizsgát.  

Érettségi vizsgát a két hivatalos nyelvből két szinten lehet letenni attól függően, hogy hány évig tanulták a diákok a kérdéses nyelvet. Akik már alacsonyabb osztályban kezdtek finnül (svéd anyanyelvűek) vagy svédül (finn anyanyelvűek) tanulni azok érettségije magasabb szintű és jóval nehezebb, mint azoké akik ezeket a nyelveket csak magasabb osztályokban kezdték el.  

A vizsgák a beszélt nyelv megértésével kezdődnek, amikor a diákok meghallgatnak egy szöveget, majd az abban foglaltakra alapozott kérdésekre válaszolnak írásban. Finnországban semmilyen tantárgyból nincs szóbeli érettségi vizsga és a feladatok kiértékelése központilag történik.  

Így a diákokat tanító tanárok esetleges szimpátiája vagy annak hiánya nem befolyásolja a vizsga eredményét. 

Kedves Olvasók!  

A mai globalizált világban egyre több szükség van az anyanyelven kívüli nyelvtudásra is. Nem alapfokú nyelvtudásra, hanem olyan szintűre, melynek birtokában az idegen nyelven történő munkavégzésre is lehetőség van. Az természetes, hogy hosszú ideig tartó, rendszeres tanulásra van szükség, mely kitartást és szorgalmat is követel. Gyorstalpaló, heti egyszeri kétórás tanfolyamon lehetetlen megfelelő szinten megtanulni egy idegen nyelvet.Az is tény, hogy hiába van valakinek anyanyelvén szerzett, kitűnő eredményű egyetemi végzettsége, nyelvtudás nélkül képzettségének megfelelő külföldi munkahelyre nem számíthat.  

Fenti levelem csak felületesen tájékoztat az idegen nyelvek oktatásáról Finnország általános iskoláiban. Nagy örömmel venném, ha azok a magyar-ajkúak akik itt élnek és akik gyerekei finn iskolákban tanulnak kiegészítenék levelemet. Előre is köszönettel:  

Judit Mäkinen    

Forrás :